དུས་ཆེན་ཁག་ཡོངས།

སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ནི་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཉིན་མོར་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བའི་ཉིན་མོ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན། དེ་ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཉིན་མོ་ཞེས་སྲུང་བརྩི་ཞུ་གི་ཡོད།

  • 10 December 2020 - 10 December 2020
  • Palais des Nations
  • 1211 Genève, Switzerland

༢༠༡༧ལོའི་ཟླ་༡༡ཚེས་༡༦ཉིན་སྤེལ། སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གསུང་ཆོས་དང་གསུང་བཤད།  བཀའ་སློབ།  བཅར་འདྲི་སོགས་ཅི་རིགས་ཕབ་བཤུས་དང༌།  ཕྱོགས་སྒྲིག།  དཔར་སྐྲུན་གནང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཐད་བོད་མིའི་ཚོགས་སྡེ་སྒྲིག་འཛུགས་དང་སྐྱེ་བོ་སྒེར་ཡོངས་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་གནང་འདུག

  • 16 November 2017
  • Hoa Binh Tower
  • 106 Hoang Quoc Viet

བཅར་འདྲི།

འབྱུང་འགྱུར་དུས་ཆེན་ཁག