13
Thu, Jun

ཆུས་ང་ཚོའི་གཟུགས་པོའི་སྟེང་དུ་རྒྱ་ཆ་༦༥%ཙམ་ཟིན་ཡོད།

སེམས་དང་སྲོག
ཡིག་གཟུགས་སྒྲིག་ཆས།

ང་ཚོའི་གཟུགས་པོ་ནི་རྫས་ཁམས་མི་འདྲ་བ་ཉི་ཤུས་གྲུབ་ཡོད་། ་སྲོག་རླུང་ནི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་དེ་ཆགས་ཡོད། སྲོག་རླུང་དང་ཡང་རླུང་འདྲེས་ནས་གྲུབ་པའི་ཆུས་ང་ཚོའི་གཟུགས་པོའི་སྟེང་དུ་རྒྱ་ཆ་༦༥%ཙམ་ཟིན་ཡོད། ལྗིད་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་བརྒྱ་ཡོད་པའི་མི་དེའི་བརྒྱ་ཆ་༦༥% ཕལ་ཆེར་ཆུ་ཡིིན།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་ཡོད་དམ་ང་ཚོའི་གཟུགས་པོའི་སྟེང་དུ་ནག་རྫས་དེ། ཀི་ལོ་༡༣ ཅན་གྱི་ཐ་ལ་མཁྲེགས་པོའི་ལྗིད་ཚད་དང་ཕལ་ཆེར་ཉེ་བོ་ཡོད། ནག་རྫས། ཡང་རླུང་། སྲོག་རླུང་སོགས་འདྲེས་ནས་ཚིལ་དང་གཟུགས་པོའི་ནང་ནུས་ཤུགས་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་མངར་རྫས་གྲུབ་ཀྱི་ཡོད།

ང་ཚོའི་གཟུགས་པོའི་ནང་དུ་ནག་རྫས་དང་། ཡང་རླུང་། སྲོག་རླུང་། ཟེ་རླུང་སོགས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའི་སྤྲི་དཀར་ཡང་ཡོད། སྤྲི་དཀར་ནི་ང་ཚོ་འཚར་ལོང་བྱུང་བ་དང་གཟུགས་པོའི་ཆ་ཤས་དག་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་པར་ཧ་ཅང་ཕན། ང་ཚོའི་གཟུགས་པོའི་ནང་དུ་ཀི་ལོ་༡།༢༥ དཀར་རྫས་དང་གཟུགས་པོར་འདང་པའི་འོད་ཀྱི་མ་མ་ཡང་ཡོད། འབྱུང་ཁམས་འདི་གཉིས་ཀྱིས་ང་ཚོའི་གཟུགས་པོའི་སྟེང་གི་རུས་པ་དང་སོ་གྲུབ་ཀྱི་ཡོད།

ད་དུང་ང་ཚོའི་གཟུགས་པོའི་ནང་དུ་མུ་ཟིའི་རྫས་དང་ལྕགས་རྫས་ཡོད་པ་མ་ཟད། གཞན་རྫས་མང་པོའང་ཡོད། འོན་ཀྱང་འབྱུང་རྫས་དེ་དག་ནི་འདུས་རྫས་ཕྲ་མོའི་ནང་དུ་གནས་ཡོད།

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ།